...

......

Dai Bac 2
13.490.000

Cao Hùng-Đài Trung-Đài Bắc / China Air

kaoshiung g5ac9313fc 1280
11.990.000

Cao Hùng-Đài Trung-Đài Bắc / Vietjet