...

......

Dai Ly
19.990.000

Côn Minh-Đại Lý-Lệ Giang-Shangrila

Dai Phat Son
16.990.000

Thành Đô-Lạc Sơn-Nga Mi Sơn

Zhangjiajie
13.990.000

Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn